BOLU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

3. Bursa Gastronomi Festivali

Tarihi,
Bursa, üçüncü ke
Sanayisi,
ş
ehirleriyle hem
ilave olarak; tic
her alanda en gü
Tüm z
gerçekle
ş
tirdi
ğ
i
13-15 Eylül
Lezzetleri" tem
3. Burs
Mutfa
ğı
n
ı
n siird
.
miras
ı
m
ı
za katk
ı
tiirel miras
ı
ve do
ğ
al güzelliklerini geçmi
ş
ten günümüze gastronomisiyle zenginle
ş
tiren
lezzet
ş
ölenine haz
ı
rlan
ı
yor.
tar
ı
msal üretimi ve kültürel birikimiyle; kozmopolit yap
ı
s
ı
ve hem ülkemizin tüm
e ihracat yapt
ığı
160'm üzerinde ülkeyle kurdu
ğ
u ili
ş
kilerle; 3,2 milyonluk nüfusuna
et, turizm ve e
ğ
itim amac
ı
yla gelen 1,5 milyona yak
ı
n ziyaretçisiyle Bursa, ülkemizin
ş
ehirlerindendir.
anlann bu güzel
ş
ehrinde, geçti
ğ
imiz y
ı
l "Ye
ş
il Bursa Ye
ş
il Gastronomi" temas
ı
yla
z ve üç gün boyunca 500 bini a
ş
k
ı
n ziyaretçi a
ğı
rlayan festivalimiz, bu y
ı
l
ihleri aras
ı
nda Bursa Merinos Park'ta
"Gelenekten Gelece
ğ
e Bursa
ı
yla düzenlenecektir.
Gastronomi Festivali, Bursa Mutfa
ğı
n
ı
lezzet tutkunlanyla bulu
ş
tururken, Türk
lebilirli
ğ
i ad
ı
na ünlü
ş
efler ve akademisyenlerin katk
ı
lar
ı
yla birçok etkinlikte mutfak
sa
ğ
layacakt
ı
r.
100' den
olacak 3. Bursa
a Bursa markas
ı
ve tescilli lezzetleri ile 7'den 77'ye yine co
ş
kulu bir bulu
ş
maya sahne
astronomi Festivalimizde, sizleri de aram
ı
zda görmekten onur duyaca
ğı
z.
Tarihi,
Bursa, üçüncü ke
Sanayisi,
ş
ehirleriyle hem
ilave olarak; tic
her alanda en gü
Tüm z
gerçekle
ş
tirdi
ğ
i
13-15 Eylül
Lezzetleri" tem
3. Burs
Mutfa
ğı
n
ı
n siird
.
miras
ı
m
ı
za katk
ı
tiirel miras
ı
ve do
ğ
al güzelliklerini geçmi
ş
ten günümüze gastronomisiyle zenginle
ş
tiren
lezzet
ş
ölenine haz
ı
rlan
ı
yor.
tar
ı
msal üretimi ve kültürel birikimiyle; kozmopolit yap
ı
s
ı
ve hem ülkemizin tüm
e ihracat yapt
ığı
160'm üzerinde ülkeyle kurdu
ğ
u ili
ş
kilerle; 3,2 milyonluk nüfusuna
et, turizm ve e
ğ
itim amac
ı
yla gelen 1,5 milyona yak
ı
n ziyaretçisiyle Bursa, ülkemizin
ş
ehirlerindendir.
anlann bu güzel
ş
ehrinde, geçti
ğ
imiz y
ı
l "Ye
ş
il Bursa Ye
ş
il Gastronomi" temas
ı
yla
z ve üç gün boyunca 500 bini a
ş
k
ı
n ziyaretçi a
ğı
rlayan festivalimiz, bu y
ı
l
ihleri aras
ı
nda Bursa Merinos Park'ta
"Gelenekten Gelece
ğ
e Bursa
ı
yla düzenlenecektir.
Gastronomi Festivali, Bursa Mutfa
ğı
n
ı
lezzet tutkunlanyla bulu
ş
tururken, Türk
lebilirli
ğ
i ad
ı
na ünlü
ş
efler ve akademisyenlerin katk
ı
lar
ı
yla birçok etkinlikte mutfak
sa
ğ
layacakt
ı
r.
100' den
olacak 3. Bursa
a Bursa markas
ı
ve tescilli lezzetleri ile 7'den 77'ye yine co
ş
kulu bir bulu
ş
maya sahne
astronomi Festivalimizde, sizleri de aram
ı
zda görmekten onur duyaca
ğı
z.

Tarihi, kültürel mirası ve doğal güzelliklerini geçmişten günümüze gastronomisiyle zenginleştiren Bursa, üçüncü kez lezzet şölenine hazırlanıyor.


Sanayisi, tarımsal üretimi ve kültürel birikimiyle; kozmopolit yapısı ve hem ülkemizin tüm şehirleriyle hem de ihracat yaptığı 160'in üzerinde ülkeyle kurduğu ilişkilerle; 3,2 milyonluk nüfusuna
ilave olarak; ticaret, turizm ve eğitim amacıyla gelen 1,5 milyona yakın ziyaretçisiyle Bursa, ülkemizin her alanda en güçlü şehirlerindendir.


Tüm zamanların bu güzel şehrinde, geçtiğimiz yıl "Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi" temasıyla gerçekleştirdiğimiz ve üç gün boyunca 500 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan festivalimiz, bu yıl
13-15 Eylül tarihleri arasında Bursa Merinos Park'ta "Gelenekten Geleceğe Bursa Lezzetleri"temasıyla düzenlenecektir.


3. Bursa Gastronomi Festivali, Bursa Mutfağını lezzet tutkunlarıyla buluştururken, Türk Mutfağının sürdürülebilirliği adına ünlü şefler ve akademisyenlerin katkılarıyla birçok etkinlikte mutfak

mirasımıza katkı sağlayacaktır.


100'den fazla Bursa markası ve tescilli lezzetleri ile 7'den 77'ye yine coşkulu bir buluşmaya sahne olacak 3. Bursa Gastronomi Festivalimizde, sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.