BOLU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Duyurular


expo2020.jpg

Travelexpo Ankara 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
Başvuru İletişim Bilgileri
Atis Fuarcılık A.Ş
Tel:(312) 4429002
Fuar web sitesi: www.travelexpoankara.com


TURİZM BELGESİ BAŞVURULARI

Bakanlığımıza yapılan / yapılacak Turizm İşletmesi veya Yatırımı Belgesi talepleri sadece

adresli e-Devlet hizmeti üzerinden alınmaktadır. Bakanlığımız ve Müdürlüğümüze yapılacak olan fiziksel başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuruların e-Devlet hizmeti üzerinden nasıl yapılacağı ve yapılan başvuruların nasıl takip
edileceğine ilişkin yardım dökümanı içinTIKLAYINIZ
2021 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA

YARDIM BAŞVURULARI 

 

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır. 

2021 yılında proje ve uygulama yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin en geç 02.10.2020 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Proje yardımı başvuruları için istenen belgeler; 

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı (Kimlik kartı fotokopisi),

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi (Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı),

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,

ğ) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD  ortamında).

h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname.

 

Uygulama yardımı başvuruları için istenen belgeler; 

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı (Kimlik kartı fotokopisi),

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve restorasyon projeleri)

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi (Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı),

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (Restorasyon maliyetlerine ilişkin)

h) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD  ortamında).
İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI

Çin'in Vuhankentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla; Valiliğimiz tarafından tedbirler alınmıştır.

04.06.2020 TARİH VE 41 NUMARALI KARAR İÇİN TIKLAYINIZ.

05.06.2020 TARİH VE 42 NUMARALI KARAR İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik
İşgücü Piyasası Destek Programı için
Hibe Programı Teklif Çağrısı

Hibe Programının Genel Amacı: Mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak.
 
Hibe Programının Özel Amacı: Kapsamlı, bütüncül ve aktif işgücü piyasası tedbirlerinin ortaya konulması yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücüne katılımlarını artırmak.
 
Hibe Programının Öncelik Alanları:
1. Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş arası kişilerin projeye hedef kitle olarak dahil edilmesi,
2. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere ulaşılarak İŞKUR’a kayıtlı olmalarının temin edilmesi,
3. Mesleki eğitim (zorunlu), girişimcilik eğitim programları, işbaşı eğitim, işgücü piyasasına yönelik genel beceriler (iletişim becerileri, iş becerileri, liderlik becerileri, problem çözme, bilgisayar kullanımı becerileri vb) ve sosyal becerileri (Motivasyon, özgüven ve özfarkındalık vb.) geliştirmeye yönelik olarak günlük harcırah imkanı sağlanan eğitimleri temel alan ve İŞKUR tarafından uygulanmakta olan Aktif İşgücü Programı aracılığı ile istihdam edilebilirliğin artırılması ve yerel işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin yeterliliklerinin iyileştirilmesi,
4. İş ve Mesleki Danışmanlar vasıtasıyla İŞKUR il müdürlükleri ile yakın işbirliği içerisinde iş arayanlara ödenek sağlanmasını ve/veya taşınma ödeneği verilmesini temin eden İŞKUR  Bireysel Eylem Planının uygulanması ve izlenmesi yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin aktif bir şekilde iş aramalarının desteklenmesi.
5. Proje tekliflerinin yukarıda sayılan dört öncelik alanının tamamını kapsaması gerekmektedir.
 
Uygun Başvuru Sahipleri (Kimler Başvurabilir): Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları (STK), kooperatifler, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler (Belediyeler ve İl Özel İdareleri, vb.), çatı kuruluşlar (Federasyon, Konfederasyon, İşveren ve işçi örgütleri/kuruluşları, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Borsaları gibi),üniversiteler, kalkınma ajansları, işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, uluslararası (hükümetlerarası) kuruluşlar
 
Uygun Eş-başvuru Sahipleri (Ortaklık Yapısı): Hibe programı için asgari ve azami eş-başvuru sahibi koşulu bulunmamaktadır. 
 
Hibe Programı Toplam Bütçesi: 17 milyon avro.
 
Talep Edilebilecek Hibe Miktarı: En az 200.000 avro; en fazla 350.000 avro.
Talep Edilebilecek Hibe Oranı: Uygun maliyetlerin (proje toplam bütçesinin) en az %80’i, en fazla %90’ı hibe olarak talep edilebilir.
 
Proje Süresi: Sunulacak projeler 10 aydan kısa 12 aydan uzun olamaz.
 
Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2020
 
Sözleşme Makamı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı

Ayrıntılı bilgi için : http://ihale.ikg.gov.tr/                    Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız 

Staj basvuru.jpg

Müdürlüğümüz ve bağlı birimleri olan TURİZM DANIŞMA, MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ve HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ'nde ücretsiz staj yapmak isteyenlerin staj başvuru formu çıktısını alarak, istenen belgelerle birlikte Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir. 
  
STAJ BAŞVURU FORMU İÇİN YIKLAYINIZ